My notes

Mưa

    [WARNING] Note lảm nhảm những chuyện không đầu không cuối, những suy nghĩ bâng quơ lặt vặt không mang ý nghĩa gì nhiều. Đừng tưởng diễn sâu mà cố cảm! Không rảnh thì đừng đọc, mà rảnh thì tranh thủ làm việc khác có ích thì hơn!😁😁😁 ——————————— Thứ 7. Chính xác là… Continue reading Mưa